Skip to content

Avís legal

Aquest Avís Legal (d'endavant, “l'Avís Legal”), juntament amb la Política de privacitat i
cookies, regeix l'accés i la utilització d'aquest lloc web (d'ara endavant, “el Lloc Web”).

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc Web
(d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació íntegra d'aquest Avís Legal. En cas de no
estar d'acord amb aquest Avís Legal, l'Usuari haurà d'abandonar immediatament el Lloc
Web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació d'aquest Avís Legal, l'Usuari declara:

● Que ha llegit, entén i comprèn tot allò que s’hi exposa.
● Que assumeix totes les obligacions aquí indicades.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la
societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general
del Lloc Web:

Titular: ROCK SOLID, S.L. (d'ara endavant, “ROCK SOLID”).
Domicili social: carrer Bailèn 196, planta baixa, 08037 Barcelona.
CIF: B-64992845
E-mail: info@sonfelip.com
Telèfon: 932072997

2. Condicions d’ús del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que
estableix la llei, la moral, l'ordre públic i aquest Avís Legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús
adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no fer-los servir per realitzar activitats
il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin
qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a disposició de tercers cap
tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge,
fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i aquest
Avís Legal.

L'Usuari s'obliga a mantenir ROCK SOLID completament indemne davant de qualsevol
possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització
abans indicades.

3. Exclusió de responsabilitat
L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a ROCK SOLID l'obligació de controlar
l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en
tot cas, disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes
informàtics nocius.

ROCK SOLID no es responsabilitza dels danys produïts al programari i/o equips informàtics
de l'Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web o la navegació
pel mateix.

ROCK SOLID no es responsabilitza dels danys o perjudicis de cap tipus produïts a l'Usuari
provocats per fallades o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que produeixin
la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del
mateix o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web
El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de
cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant,
“Llocs Enllaçats”). En aquests casos ROCK SOLID només serà responsable dels continguts
i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la
seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari
consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà
comunicar-ho a ROCK SOLID, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a
ROCK SOLID l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de Llocs Enllaçats no pressuposarà en cap cas la formalització d'acords entre
ROCK SOLID i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o
identificació de ROCK SOLID amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats pels esmentats Llocs Enllaçats.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari en el Lloc Web, ROCK SOLID no coneix els
continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que
puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui
directament imputable a ROCK SOLID.

5. Propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els
textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres
continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat
intel·lectual de ROCK SOLID o de tercers, sense que es pugui entendre que s’ha cedit a
l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de
propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc Web són titularitat de
ROCK SOLID o de tercers, sense que es pugui entendre atribuït a l'Usuari cap dret sobre
els mateixos.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si alguna clàusula d'aquest Contracte fos declarada totalment o parcialment nul·la o
ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà únicament aquella disposició o la part que
sigui nul·la o ineficaç i la resta del Contracte continuarà en vigor, i aquesta disposició, o la
part que en resultés afectada, es considerarà com a no inclosa.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent.
Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de litigi
entre ROCK SOLID i l'Usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Barcelona, tret que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.

© 2019 Son Felip - Fotografia © 2019 Pablo di Prima

Scroll To Top