Avís legal

Aquest avís legal (d’ara endavant, l’avís legal), juntament amb la política de privacitat i galetes, regeix l’accés i la utilització d’aquest lloc web (d’ara endavant, el lloc web o el lloc). El simple fet d’accedir-hi atribueix a qui hi accedeix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’usuari), i implica que accepta íntegrament aquest avís legal.

En cas de no estar-hi d’acord, l’usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest avís legal, l’usuari manifesta:

● Que ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.

● Que assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

1. Informació general del lloc web
En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del lloc web:

Titular: Rock Solid, S.L. (d’ara endavant, Rock Solid).

Domicili social: carrer de Bailèn, 196, planta baixa, Barcelona (08037).
CIF: B-64992845
Adreça electrònica: info@sonfelip.com
Telèfon: 932 072 997

2. Condicions d’ús del lloc web
L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis de conformitat amb el que estableixen la llei, la moral, l’ordre públic i aquest avís legal.
Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis o continguts del lloc web i a no utilitzar-los per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius d’imatge i so, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest avís legal.

L’usuari s’obliga a mantenir Rock Solid completament indemne davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que es pugui veure obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment, per part de l’usuari, de qualsevol de les normes d’utilització indicades en aquest avís legal.

3. Exclusió de responsabilitat
L’accés de l’usuari al lloc web no implica que Rock Solid tingui l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós.
Correspon a l’usuari, en qualsevol cas, tenir eines adequades per detectar i desinfectar el programari maliciós.

Rock Solid no es responsabilitza dels danys causats al programari o els equips informàtics de l’usuari o de tercers en utilitzar els serveis que s’ofereixen al lloc web o en navegar-hi.

Rock Solid no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus ocorreguts a l’usuari que comportin errades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que ocasionin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web
El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de cerca que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, els llocs enllaçats o els enllaços). En aquests casos, Rock Solid només és responsable dels continguts i serveis que se subministren als llocs enllaçats en la mesura en què en tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no n’hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En cas que l’usuari consideri que un lloc enllaçat presenta continguts il·lícits o inadequats, ho pot comunicar a Rock Solid, sense que, en cap cas, aquesta comunicació suposi per a Rock Solid l’obligació de retirar l’enllaç en qüestió.

Que hi hagi llocs enllaçats no ha de significar, en cap cas, que hi hagi una formalització d’acord entre Rock Solid i els responsables o titulars dels enllaços, ni que Rock Solid recomani, promocioni o s’identifiqui amb les manifestacions, continguts o serveis que ofereixen aquests llocs enllaçats.

Llevat que s’indiqui expressament el contrari al lloc web, Rock Solid no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin causar la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts o serveis dels llocs enllaçats, incloent-hi qualsevol altre dany que no sigui imputable a Rock Solid directament.

5. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web (entenent-los, a títol merament enunciatiu, com els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font) són propietat intel·lectual de Rock Solid o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació d’aquests continguts que reconeix la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al lloc web són titularitat de Rock Solid o de tercers, sense que es pugui entendre atribuït a l’usuari cap dret sobre aquests.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquest avís legal es declara totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afecta aquesta disposició o la part que en resulta nul·la o ineficaç. L’avís legal subsisteix en tota la resta i aquesta disposició es considera exclosa totalment o parcialment de l’avís legal.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest avís legal es regeix i s’interpreta de conformitat amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre Rock Solid i l’usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.